Pressiteade: Eesti stsenaristid asutasid oma gildi

Eesti stsenaristid asutasid erialase ühenduse MTÜ Eesti Stsenaristide Gild (ESG), mille eesmärk on koondada professionaalseid stsenariste, erinevate audiovisuaalalade loojutustajaid ja teisi stsenaristikaga seotud inimesi ning seista nende õiguste eest.

Gildi asutajaliikmed on Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFM) stsenaristika eriala meister Margit Keerdo-Dawson ning stsenaristid Andris FeldmanisLeana Jalukse, Lauri Lippmaa ja Laura Raud, kes kõik on ühtlasi gildi juhatuse liikmed.

Eestis on tekkinud arvestatav hulk inimesi, kes tegelevad igapäevaselt stsenaristitööga, kirjutades lugusid nii filmidele kui teleseriaalidele. Eesti Stsenaristide Gild on loodud eesmärgiga ühendada neid inimesi, toetada stsenaristide professionaalset arengut, kaitsta nende huve ja tutvustada stsenaristi rolli ka väljaspool erialaringi.

„Oleks vaja ühest arusaama stsenaristi kui autori rollist. Samuti on stsenaristi jaoks esmatähtis saada selge pilt oma õigustest Eesti filmi- ja telemaastikul,“ ütles Keerdo- Dawson. „See aitaks tagada suuremat turvatunnet ja võimaldaks muretumat pühendumist erialasele tööle.“

Gildi üks esimesi eesmärke ongi tüüpautorilepingu väljatöötamine ning erinevate loomingulise koostöö vormide määratlemine. „Film on kollektiivne teos ja valdkonda ei saa üksinda arendada,“ ütles Jalukse. „Seetõttu peavad stsenaristid oluliseks koostööd tootjate ja lavastajatega.“

ESG missioon on samas toetada erinäoliste stsenaristide kujunemist. Nii planeeribki gildi juhatus pakkuda stsenaristika edendamiseks enesetäiendamisvõimalusi liikmetele, kutsuda külla kolleege ja eriala spetsialiste välismaalt ning luua kontakte stsenaristide ja teiste valdkondade esindajate vahel.

Stsenaristika tööturu elavdamiseks avab ESG sügisel Sahtli – veebilehe, mis toimib stsenaristide nö telefoniraamatuna ja koondab tootmata projektide esildisi. „Loodame Sahtli abil tihendada sidet eeskätt filmi- ja teleprodutsentidega, aga ka teiste filmitegijatega, kes võiksid gildi kaudu leida endale lugusid filmide, telesarjade ja muude loojutustamist vajavate meediumite, näiteks arvutimängude või ristmeedia projektide jaoks,“ sõnas Lippmaa. „Lugusid ja eriti nende huvitavat lahti jutustamist vajavad kaugelt rohkem elualasid kui teinekord arvatagi osatakse. Stsenaristide tööpõld on lai.“

Gildi liikmeks võivad astuda kõik elukutselised stsenaristid, stsenaariumitoimetajad ja -teoreetikud, kes soovivad suhelda sama eriala inimestega ja tunnevad, et gildiga liitumine on neile kasulik.

ESG asutamist tervitas juba Euroopa Stsenaristide Föderatsioon (FSE) ning kutsus gildi oktoobris Berliini stsenaristide maailmakongressile, kus kohtuvad stsenaristide gildide esindajad ka väljastpoolt Euroopat.

Täpsem teave
info@stsenaristid.ee